Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

w Drygałach

{mosimage}List pasterski Biskupa Ełckiego o przygotowaniach do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

1. W oczekiwaniu na beatyfikację

Bogu bogatemu w miłosierdzie niech będą dzięki, że wysłuchał naszych próśb, pragnień i modlitw. Od chwili śmierci Jana Pawła II cały świat pragnął i modlił się o wyniesienie go na ołtarze. Już w dniu pogrzebu pojawiły się transparenty z napisem Santo subito (Natychmiast święty). Wierzyliśmy, że na dzień beatyfikacji nie będziemy długo czekać. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił, że będzie ona 1 maja na placu św. Piotra w Rzymie. Jakże bardzo wymownie został wybrany jej dzień: w miesiącu Maryjnym, w Uroczystość Miłosierdzia Bożego, a także w Święto Pracy.

Wspominamy Sługę Bożego Jana Pawła II, który całkowicie zawierzył siebie Maryi (Totus Tuus), jako świętego Człowieka, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i Ojca. Trudno wyrazić w słowach, jak wielkim darem był dla nas jego wybór na Stolicę Piotrową, jego wielki pontyfikat, a teraz jego beatyfikacja. Był on Papieżem Eucharystii, Bożego Miłosierdzia, obrońcą życia i godności małżeństwa i rodziny. Jakże znaczący był dzień jego narodzin dla nieba: w Roku Eucharystii i w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego oraz w pierwszą sobotę miesiąca poświęconą Niepokalanemu Sercu Maryi – to jakby pieczęć samego Boga na całym pontyfikacie.

Winniśmy wielką wdzięczność Bożej Opatrzności, że pozwala nam uczestniczyć w tak wielkich dziełach swoich. Pamiętamy pielgrzymki naszego Umiłowanego Ojca Świętego do Ojczyzny i do naszej diecezji. Była to wielka radość przyjmowania Namiestnika Chrystusowego na naszej mazursko-augustowsko-suwalskiej ziemi. To tu Jan Paweł II mówił, jak wiele zawdzięcza ziemi, na której żyjemy i jak ona była mu bliska. Nieskończenie więcej zawdzięczamy naszemu Wielkiemu Rodakowi my, mieszkańcy tej ziemi, a czas oczekiwania na beatyfikację jest doskonałą okazją do pokazania, jak ważnym i bliskim jest Jan Paweł II dla nas.

Drodzy Diecezjanie! Pragnę zachęcić Was wszystkich do dobrego duchowego przygotowania się do uroczystości beatyfikacji i do dziękczynienia za ten wielki dar. Niech ten czas przyczyni się do naszego uświęcania się i pomaganiu innym w ich uświęcaniu.

2. Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! (Kpł 19, 2)

Do stawania się świętymi zachęca nas dzisiejsza liturgia Słowa. Jesteśmy wzywani do takiego życia przez samego Boga, który jest największą świętością i jej źródłem. On powołując nas do świętości, daje nam siły i nadzieję, umiejętności i wiarę, zdolności i miłość, by stawać się świętymi. Aby stawać się świętym, nie trzeba dokonywać nadzwyczajnych czynów, ale jedynie wsłuchiwać się w Jego głos i iść za Nim, naśladując Go w pokonywaniu wszelkich trudności. Taką drogą szedł Sługa Boży Jan Paweł II, który również nas zachęca słowami: Nie lękajcie się świętości!

Dzisiejszy świat potrzebuje świętych ludzi: świętych kapłanów i osób życia konsekrowanego, świętych ojców i świętych matek, świętych młodych ludzi i dzieci, świętych rodzin. Potrzebuje świętych, bo potrzebuje Jezusa, Jego orędzia miłości płynącej z krzyża, Jego miłosierdzia, Jego obecności eucharystycznej. To Jego orędzie miłości miłosiernej, które przyniósł na świat, przemienia serce człowieka, które nie będzie kierować się starą zasadą: Oko za oko i ząb za ząb (Wj 21,14), lecz Ewangelią, która wzywa nas wszystkich do miłości Boga i bliźniego. Na tym świecie wiarygodna jest miłość, a być chrześcijaninem, to uwierzyć, że Bóg jest miłością, trwać w miłości i głosić orędzie miłości. To Jezus uczy nas, abyśmy trwali w miłości i miłowali wedle Jego serca: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 15,12). To "jak" jest wskazaniem miary, jaką winniśmy miłować. Miłość aż do ostatecznych granic, aż po krzyż, aż do złożenia daru własnego życia. Taką miłością umiłował nas Jezus i taką miłością winniśmy się nawzajem miłować. Świadkiem takiej miłości był Jan Paweł II. My także jesteśmy powołani do stawania się świadkami miłości w dzisiejszym świecie. O własnych siłach nie zdołamy przeżywać miłości Chrystusa oraz naśladować Go w miłości i stawać się jej świadkami. Potrzebujemy Jego łaski, która przewyższa nasze siły. Jedynie mocą daru Ducha Świętego staniemy się zdolni do miłości, która jest jedyną siłą zdolną przemienić serce człowieka i całą ludzkość.

3. Nasze przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

Na naszej drodze do świętości przez wiele lat przewodził Jan Paweł II jako Papież. Od chwili śmierci błogosławi nam z okna Domu Ojca Niebieskiego umacniając nas i wypraszając potrzebne łaski. Zachęcam, by przygotowanie do beatyfikacji miało miejsce w parafiach, rodzinach i szkołach, a także w miejscach pracy. W ramach tego przygotowania chcemy odprawić Nowennę Tygodni, które będą nas prowadziły do wielkiego dnia beatyfikacji. To bezpośrednie przygotowanie rozpoczniemy w niedzielę 27 lutego i przez kolejne niedziele i dni tygodnia rozważać będziemy różne aspekty Wielkiego Pontyfikatu naszego Rodaka. Największym hołdem, jaki możemy mu złożyć, to zapoznawać się z tym, co głosił i żyć tym, czego nauczał, trwać na modlitwie i przygotowywać dary duchowe. W ten sposób najpełniej wypełnimy jego testament i będziemy mogli pełniej przybliżyć sobie wielkość jego świętości.

Mając w pamięci eucharystyczny wymiar jego pontyfikatu, pragnę zachęcić, by nasze przygotowanie do beatyfikacji odbywało się poprzez uczestniczenie w niedzielnych Mszach świętych, a także na kolanach, na adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech obecność na Mszy św. i adoracja staje się niewyczerpanym źródłem świętości i rozbudzi w nas "zdumienie" eucharystyczne. Do tego zachęcał nas Jan Paweł II poprzez nauczanie, ustanowienie w ostatnim roku swojego życia na ziemi Roku Eucharystii i zostawienie nam duchowego testamentu w ostatnim dokumencie, jaką była encyklika Ecclesia de Eucharystia (Kościół żyje Eucharystią). Dlatego przez ostatnie dziewięć tygodni oczekiwania na beatyfikację będziemy podejmować modlitwę adoracyjną w poszczególnych parafiach naszej diecezji, tak żeby każdego dnia przynajmniej jedna parafia czuwała przez cały dzień przed obliczem naszego Pana, gdyż Kościół żyje Eucharystią, z niej czerpie duchową energię do pełnienia swej misji. Ona daje mu siłę do wzrostu, ona go jednoczy. Eucharystia jest sercem Kościoła (EE).

Sługa Boży Jan Paweł zawierzył swoje Piotrowe posługiwanie i cały świat Bożemu miłosierdziu. Przez akt zawierzenia Papież wskazał światu jedyny ratunek, powiedział, że nie ma innego źródła nadziei, że wszystkie inne źródła wysychają i zawodzą. Głosił to orędzie, a na pytanie, jak się modli, odpowiedział: Wypraszam miłosierdzie Boże dla całego świata.

Wierząc mocno, że dzisiejszemu człowiekowi nic nie jest tak potrzebne jak Boże Miłosierdzie, zachęcam Was, Bracia i Siostry, do uczestniczenia we wszystkie niedziele naszej Nowenny Tygodni w Godzinie Miłosierdzia (godz. 15.00) w Waszych kościołach parafialnych. Wtedy cała diecezja w duchowej łączności będzie modlić się odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia, rozważając kolejne tajemnice Nowenny, którą Pan Jezus przekazał św. Faustynie. W tym czasie otwierajmy się na Miłosierdzie Boże, aby stawać się Jego apostołami w naszym codziennym życiu i wypraszajmy łaskę nawrócenia dla najbardziej zatwardziałych grzeszników.

Przygotujmy się do tej beatyfikacji poprzez oczyszczenie serca w spowiedzi świętej. Jeśli człowiek się nawraca i idzie do spowiedzi, to Bóg bogaty w miłosierdzie odpuszcza wszystkie grzechy, nawet te najcięższe i wtedy człowiek może rozpocząć nowe życie. Powrót do komunii z Bogiem daje moc do pojednania z człowiekiem i budowania komunii z ludźmi.

Niech w ten dzień beatyfikacji, który przypada w Święto Bożego Miłosierdzia, wszyscy będą w stanie łaski uświęcającej i przyjmą Komunię św., a to będzie najwspanialszy dar, który możemy ofiarować błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

Zachęcam Was do przygotowania darów duchowych jako wyraz wdzięczności za pontyfikat, za to, co Jan Paweł II uczynił dla naszej diecezji, Ojczyzny, świata i każdego z nas. Zachęcam, aby w Waszych parafiach pozostały żywe wota, które są najcenniejsze. Dołóżcie wszelkich starań, aby Wasze wspólnoty parafialne stawały się wspólnotami wspólnot. Aby duszpasterstwo było prowadzone w duchu nowej ewangelizacji. Dołóżcie usilnych starań, by oprócz Żywego Różańca, Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Chrystusa, żywa była wspólnota ministrantów, lektorów i scholi. Ożywiajcie poprzez Wasz czynny udział: oazę, KSM, harcerstwo, Domowy Kościół, Odnowę w Duchu Świętym, Drogę Neokatechumenalną, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Akcję Katolicką i inne wspólnoty istniejące w Waszych parafiach. Niech nie zabraknie działań w duchu miłości miłosiernej, którą zostaną ogarnięci ludzie potrzebujący, opuszczeni i biedni.

Zachęcam, abyście w Waszych rodzinach przygotowali swój program przygotowania, świętowania i dziękczynienia za beatyfikację. Niech Wasze rodziny stają się Domowym Kościołem gromadzącym się na modlitwie i czytaniu Pisma Świętego. Umiejcie sobie wybaczyć wszelkie urazy, abyście z czystym sercem świętowali i trwali w dziękczynieniu.

Zachęcam katechetów do realizowania programu podanego przez Wydział Katechetyczny. Niech dzieci i młodzież lepiej poznają Jana Pawła II i wypełniają w miarę swoich możliwości to, do czego on zawsze zachęcał młodzież i dzieci.

Pragniemy także upamiętnić ten wielki dzień wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II trwałym i zewnętrznym znakiem, jaki pozostanie ku pamięci przyszłych pokoleń. Tym upamiętniającym wotum będzie kaplica przy katedrze ełckiej Jego pamięci poświęcona.

4. Nasze dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II

Dzień 1 maja 2011 roku wpisze się w kalendarium dziejów Polski i świata, dlatego zachęcam już dziś, byśmy przeżyli go godnie. Celebrujmy to wielkie święto każdy na miarę swoich możliwości i szczodrości swojego serca. Niektórzy z nas udadzą się do Rzymu – w pielgrzymkach bądź indywidualnie – by bezpośrednio uczestniczyć w uroczystościach beatyfikacyjnych. Inni, którzy zostaną w kraju, będą mogli uczestniczyć w ceremonii beatyfikacji za pośrednictwem telewizji. To także jest udział w beatyfikacji, kiedy w pobożnym, modlitewnym skupieniu włączać się będziemy w obrzędy obserwowane na ekranie. Nie zapomnijmy w tym dniu o bardziej intensywnej modlitwie, zwłaszcza o uczestniczeniu we Mszy św. i przyjęciu Komunii św.

Za tak wielki dar, jakim będzie wyniesienie na ołtarze naszego Wielkiego Rodaka, trzeba godnie podziękować. Dlatego już dziś wszystkich serdecznie zapraszam na wielkie dziękczynienie do Ełku, w piątek, 13 maja na godzinę 18.00, na plac Jana Pawła II, gdzie przed dwunastoma laty Papież Polak sprawował dla nas Najświętszą Ofiarę. Nasze diecezjalne dziękczynienie połączymy z 20. rocznicą koronacji czczonej w ełckiej katedrze figury Matki Bożej Fatimskiej. Korony na figurę nałożył Jan Paweł II w Olsztynie. Dzień 13 maja, to rocznica objawień fatimskich z 1917 roku, a także dzień ocalenia życia Jana Pawła II po zamachu, od którego w tym roku minie 30 lat. Uroczystości dziękczynne odbędą się również w innych miejscowościach naszej diecezji, które Ojciec Święty nawiedził w pielgrzymce 1999 roku: w Wigrach (9 czerwca) i w Studzienicznej (11 i 12 czerwca). W każdej parafii niech będą organizowane Msze św. i nabożeństwa dziękczynne.

Niech nauczanie Sługi Bożego Jana Pawła II, w które się zagłębiamy i świadectwo życia, w które się wpatrujemy oraz nasze trwanie na modlitwie pomaga w uświęcania nas i innych.

Niech moje pasterskie błogosławieństwo: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego umocni Was w tym czasie przygotowywania, świętowania i dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II.
+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

Z galerii

Mądrości

Hbr 9,11-14

9

11 Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek7, 12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. 13 Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych8, sprawiają oczyszczenie ciała, 14 to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego9 złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.