Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

w Drygałach

OPIS PROJEKTU
Wykonawca dokumentacji: O'Connor Sutton Cronin (OCSC Polska), ul. Targowa 24, 03-733 Warszawa
PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka – Biała Piska, od km 0+000 do km 27+993,47. Początek opracowania znajduje się w Nowej Wsi Ełckiej (km 0+000) – od skrzyżowania z drogą krajową nr 65 (droga krajowa nr 65 – granica państwa – Białystok – Grajewo – Ełk – Olecko – Gołdap – granica państwa). Koniec znajduje się w Białej Piskiej w miejscu włączenia do skrzyżowania z drogą krajową nr 58 (droga krajowa nr 58 – Babięta – Ruciane Nida – Biała Piska – Szczuczyn – droga krajowa r 61). Droga przebiega w powiecie ełckim (przez gminy Ełk i Prostki) i piskim (przez gminę Biała Piska) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt uwzględnia rozwiązania dla drogi klasy G, polegające na wprowadzeniu zmian w planie i profilu, doprowadzeniu do odpowiedniej nośności konstrukcji jezdni, zapewnieniu sprawnego odwodnienie drogi poprzez spełnienie obowiązujących warunków technicznych oraz rozwiązań wynikających z przeprowadzenia procedur formalno-prawnych.

Rozwiązania projektowe uwzględniają korektę niebezpiecznych łuków poziomych i pionowych, skrzyżowań, budowę nowych, wydzielonych zatok autobusowych, zatok postojowych, chodników oraz zjazdów. Ponadto zakres obejmuje budowę parkingu dla postoju dwóch autobusów, dwóch samochodów ciężarowych i dziesięciu samochodów osobowych, wyposażony w stanowisko do kontroli pojazdów ciężarowych oraz ławki, stoły, zadaszenia, WC i śmietnik.


STAN ISTNIEJĄCY

Droga wojewódzka nr 667 Nowa Wieś Ełcka – Drygały – Biała Piska przebiega w województwie warmińsko-mazurskim, przez dwa powiaty - piski i ełcki oraz trzy gminy: Ełk, Prostki i Biała Piska i stanowi odcinek łączący dwie drogi krajowe. Obecnie po istniejącej drodze, oprócz ruchu lokalnego, odbywa się głównie przejazd pojazdów na kierunku Białej Piskiej i Ełku. Droga 667 przebiega przez miejscowości Nowa Wieś Ełcka, Rostki Bajtkowskie, Bajtkowo, Kosinowo, Pogorzel Wielka, Drygały, Nowe Drygały, Sulimy, Biała Piska. Większa część drogi przebiega przez gminę Biała Piska.

Jest to droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu. Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi od 5,0 m do 8,0 m (lokalnie 9,0 m). Na odcinkach szlakowych droga posiada przekrój drogowy (bez krawężników) o szerokości jezdni wynoszącej 5,0 m - 5,5 m; w Kosinowie - 6,0 m.

Na odcinkach przejść przez miejscowości droga występuje przekrój półuliczny i szerokość jezdni wynosi ok. 6 m - 7 m, jedynie w Drygałach i Białej Piskiej występuje przekrój uliczny o szerokości jezdni 6,0 m - 8,0 m. Szerokość chodników jest zmienna. Na całym odcinku droga posiada nawierzchnię bitumiczną.

Generalnie stan techniczny drogi jest zły. Jedynie na odcinkach w km: od 18+058 do 18+877, od 19+430 do 22+510 od 23+050 do 27+375 (wg istniejącego pikietaża), na którym wykonano remont, stan nawierzchni jest dobry.

W początkowym odcinku w Nowej Wsi Ełckiej droga odchodzi od skrzyżowania z drogą krajową nr 65 oraz z drogą powiatową nr 1925N (z ulicą Kościuszki). Droga ma tu przekrój szlakowy, występują pobocza, rowy, pod jezdnią znajduje się przepust. Szerokość jezdni wynosi 5,0 m - 5,1 m, jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie.

W końcowym odcinku trasy w Białej Piskiej, w ciągu drogi nr 667 znajduje się ul. Sienkiewicza, która dochodzi do Placu Mickiewicza – ulicy, leżącej w ciągu drogi krajowej nr 58, przechodzącej dalej w ul. Moniuszki. Droga wojewódzka nr 667 kończy się w miejscu podłączenia do drogi krajowej nr 58. Jej końcowy odcinek znajduje się przed budynkiem, który jest siedzibą urzędu miejskiego. Na odcinku przejścia przez tę miejscowość droga wojewódzka nr 667 ma przekrój szlakowy, dalej za mostem na rzece Białce – przekrój uliczny. Szerokość jezdni wynosi 6,5 - 7,0 m oraz 9,0 m (w końcowym odcinku przebiegającym przed urzędem).

Na całej długości trasy występują przystanki autobusowe sieci zamiejskiej; w większości nie ma wydzielonych zatok autobusowych. W km 2+300, po prawej stronie drogi, odbywa się zawracanie autobusów miejskiej sieci komunikacji MZK Ełk. W km 9+552 w Kosinowie istnieje stara pętla autobusowa, pełniąca funkcję przystanków autobusowych. W Drygałach jest wybudowana zatoka autobusowa jedynie po jednej stronie (lewej). W Sulimach zatoki są zlokalizowane naprzeciw siebie i posiadają nienormatywne wymiary.


Skrzyżowania

Droga 667 krzyżuje się z drogami powiatowymi i gminnymi (posiadającymi status drogi publicznej – numerację). Są to:

* skrzyżowania z drogami powiatowymi będącymi w Zarządzie Dróg Powiatowych Ełk:
o droga powiatowa nr 1925N Rękusy – Nowa Wieś Ełcka
o droga powiatowa nr 1919N Ruska Wieś – Mostołty – Suczki – Bajtkowo
o droga powiatowa nr 1921N (Rakowo Małe) – droga wojewódzka nr 667 – Rakowo Wielkie – Guty Rożyńskie – Wojtyle (początek drogi na terenie powiatu piskiego)

* skrzyżowania z drogami powiatowymi będącymi w Zarządzie Dróg Powiatowych Biała Piska:
o droga powiatowa nr 1921N Rakowo – Rożyńsk Wlk. – Wojtele
o droga powiatowa nr 1864N Mostołty – Monety – Rakowo
o droga powiatowa nr 1876N Wierzbiny – Bemowo Piskie – Drygały
o droga powiatowa nr 1867N Drygały – Dmusy – Skarżyn
o droga powiatowa nr 1672N Drygały – Ruda – Orłowo
o droga powiatowa nr 1674N Orłowo – Oblewo

* oraz skrzyżowania z ulicami powiatowymi miejscowości Biała Piska
o ul. Warszawska (droga nr 4682N), ul. Żeromskiego (droga nr 4675N), ul. Wąska (droga nr 4674N), ul. Krótka (droga nr 4680N), ul. Tatarska (droga nr 4673N), ul. Dolna (droga nr 4671N – jest skomunikowana poprzez ulicę Krótką)

* skrzyżowania z drogami gminnymi w gminie Ełk:
o droga gminna nr 1868N Bajtkowo – Żniepie – Borki – Bobry (droga krajowa nr 65) – droga została przekazana Gminie Ełk 1 stycznia 2009 r.
o droga gminna nr 177023N – Tracze – Rostki Bajtkowskie – droga wojewódzka nr 667
o droga gminna nr 177024N droga wojewódzka nr 667 – Rostki Bajtkowskie – droga wojewódzka nr nr 667
o droga gminna nr 177025N droga wojewódzka nr 667 – Ciernie – Niekrasy

* skrzyżowania z drogami gminnymi w gminie Biała Piska (powiat Biała Piska)
o droga gminna nr 175002N (4005016) – Nitki – Pogorzel Wielka
o droga gminna nr 175004N (4005013) – droga powiatowa nr 1672N – droga wojewódzka nr 667
o droga gminna nr 175005N (4005012) – Nowe Drygały (wieś)
o droga gminna nr 175007N (4005010) – Sulimy – Zaskwierki
o ulica w Białej Piskiej gminna Plac Mickiewicza – droga gminna nr 175501N

* w gminie Prostki (powiat Ełk) – droga wojewódzka nr 667 nie przecina żadnych dróg gminnych.Przejazdy kolejowe

Na całym odcinku drogi wojewódzkiej nr 667 występują cztery przecięcia z linią kolejową nr 219 Olsztyn – Szczytno – Ełk w następujących miejscach (wg pikietaża linii kolejowej): km 148,947 (m. Nowa Wieś Ełcka), km 142,777 (m. Pogorzel), km 131,519 (m. Dygały), w km 120,738 (w końcowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 667). Są to przejazdy niestrzeżone i niewyposażone w urządzenia regulujące bezpieczeństwo ruchu. Obecnie na linii kolejowej nr 219 obywa się tylko ruch pociągów towarowych. W projekcie przewidziano przebudowę drogi w obrębie przejazdów kolejowych w poziom szyn użytku publicznego kategorii D.


Uwarunkowania konserwatorskie

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się obiekty zabytkowe, których wykaz otrzymano w piśmie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W projekcie uwzględniono w szczególności:

* układ drogowy w Białej Piskiej pomiędzy ul. Mickiewicza, Warszawską, Kościelną, Konopnickiej wraz z zabudową, z uwagi na znajdującą się tu strefę ochrony, dla której założenie urbanistyczne jest objęte prawną ochroną konserwatorską
* przylegający bezpośrednio do granicy istniejącego pasa drogowego (po południowej stronie ełckiej szosy) cmentarz z I wojny światowej w Bajtkowie.
STAN DOCELOWY

Projektowane parametry techniczne:

* klasa techniczna drogi – G
* prędkość miarodajna – V = 80 km/h
* prędkość projektowa – 50 km/h
* szerokość korony drogi – 9,0 m
* szerokość jezdni w przekroju drogowym – 6,00 m (zasadnicza)
* szerokość jezdni w przekroju ulicznym – 7,0 m
* szerokość poboczy gruntowych – 2 x 1,5 m
* szerokość poboczy na odcinku barier – 2,0 m
* szerokość chodników w zabudowie – min. przylegający do jezdni 2,0 m
* kategoria ruchu aktualnie – KR2
* kategoria ruchu do wymiarowania nawierzchni – KR3

Projekt przewiduje rozbudowę drogi wojewódzkiej do drogi klasy G z poszerzeniem jezdni do szerokości jezdni 6,0 m w przekroju szlakowym i do szerokości 7,0 m w przekroju ulicznym. Na odcinkach przejść przez miejscowości wprowadzono elementy uspokojenia ruchu. W punkcie początkowym trasy w miejscowości Nowa Wieś Ełcka oraz końcowym w Białej Piskiej, zaprojektowano przebudowę włączeń drogi wojewódzkiej nr 667 do dróg krajowych, mając na względzie poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym obszarze.

Na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 58 w Białej Piskiej zamknięto wlot z Placu Mickiewicza na drogę krajową r 58 na sąsiednim skrzyżowaniu z przeznaczeniem uzyskanej powierzchni na miejsca postojowe.

W projekcie skorygowano geometrię wszystkich pozostałych skrzyżowań drogi 667 z drogami publicznymi (drogami powiatowymi i drogami gminnymi). Generalnie na skrzyżowaniach zaprojektowano wlotów podporządkowanych o szerokości 6 m - 7 m i z zapewnieniem normatywnych promieni skrótu. Uporządkowano inne podłączenia do drogi wojewódzkiej. S - dróg nie mające statusu drogi publicznej oraz dojazdów do pól i posesji (na zasadzie zjazdów prywatnych lub publicznych).

Zmieniono osiem promieni łuków poziomych, które uznano za niebezpieczne i o których zmianę wnioskowali mieszkańcy. W km 7+610 występuje łuk o promieniu R=125 m, którego nie zmieniono. Na wniosek inwestora, z uwagi na tereny przyszłej zabudowy, łuk pozostawiono w stanie obecnym. Zostanie tu wprowadzone graniczenie prędkości.

W km 17+900 (wjazd km 17+857 wyjazd km17+948) zaprojektowano parking dla postoju dwóch autobusów, dwóch samochodów ciężarowych i dziesięciu samochodów osobowych, wyposażony w stanowisko do kontroli pojazdów ciężarowych oraz ławki, stoły, zadaszenia, WC i śmietnik. Rozwiązanie to uzyskało pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Rozwiązanie skrzyżowań w obszarze włączeń do dróg krajowych na początku i końcu opracowania zostało uzgodnione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz odpowiednio z Powiatowym Zarządem Dróg w Ełku i Urzędem Miasta w Białej Piskiej.

Z uwagi na konieczność poszerzenia nawierzchni jezdni i wykonania poboczy przewidziano do usunięcia drzewa znajdujące się w koronie drogi oraz nasadzenie nowych drzew w granicach projektowanego pasa drogowego poza rowami. Lokalizację i parametry zjazdów leśnych uzgodniono z nadleśnictwem w Drygałach i nadleśnictwem w Ełku.


Odcinki przejść przez miejscowości

Nowa Wieś Ełcka
Włączenie do drogi krajowej nr 65: na początku opracowania w obszarze skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 667 z drogą krajową nr 65 i z drogą powiatową nr 1925N (z ulicą Kościuszki) w miejscowości Nowa Wieś Ełcka zaprojektowano skrzyżowanie skanalizowane o przesuniętych wlotach. Przesunięto podłączenie ulicy Kościuszki (drogi powiatowej) i jej połączenie z drogą krajową będzie możliwe poprzez drogę wojewódzką.

Z uwagi na kanalizację ruchu, odcinek włączenia nawierzchni drogi wojewódzkiej do drogi krajowej jest nieco szerszy niż w stanie istniejącym. Projektem, oprócz jezdni, objęte są chodniki i zjazdy do posesji sąsiadujących z drogą wojewódzką oraz miejsca postojowe znajdujące się w granicach opracowania. Lokalnie skorygowano istniejący przebieg chodników, zaprojektowano nowe odcinki chodnika i nową lokalizację przejść dla pieszych. W celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa, zaprojektowano wygrodzenia łańcuchowe eliminujące przejście pieszych przez jezdnię oraz wyspę rozdziału ruchu na wlocie.

W granicach opracowania zaprojektowano nowy chodnik o szerokości 2,0 m i 1,5 m stanowiący kontynuację chodnika biegnącego wzdłuż drogi krajowej jedynie od strony drogi wojewódzkiej.

Dwa przejścia dla pieszych zaprojektowano w nowych lokalizacjach. O uwzględnienie rozwiązań w tym zakresie wnioskowali mieszkańcy.
Kolejne przejście dla pieszych, za skrzyżowaniem, w obszarze lokalizacji zatok autobusowych, zaprojektowano w azylu.

W km 2+300 kończą kurs dwie linie autobusów miejskich i oprócz zatok autobusowych, zaprojektowano pętlę do zawracania autobusów MZK Ełk ze zjazdem z drogi podporządkowanej do drogi wojewódzkiej.


Bajtkowo
Dla obsługi ruchu lokalnego, po prawej stronie drogi wojewódzkiej, zaprojektowano odcinek drogi (ciąg pieszo-jezdny) – dalej chodnik – na odcinku dochodzącym do terenów PKP. W Bajtkowie zlokalizowano parę zatok autobusowych i chodnik na odcinku dojścia do tych zatok. W rozwiązaniu uwzględniono ograniczenia wynikające z sąsiedztwa cmentarza po lewej stronie drogi.


Drygały
Na odcinku przebiegającym przez miejscowość Drygały zostaną przebudowane dwa niebezpieczne skrzyżowania po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 667 oraz nastąpi przełożenie odcinka drogi powiatowej nr 1867N Wierzbiny – Bemowo Piskie – Drygały w tej miejscowości. Nowy odcinek drogi powiatowej będzie przebiegał po działce nr 199. Ulica Zielona została podłączona do nowego odcinka drogi powiatowej, krzyżującego się z drogą 667 w nowej lokalizacji. Zakres projektu ogranicza się do rozwiązań w pasie projektowanych linii rozgraniczających drogi wojewódzkiej.

W miejscu obecnego skrzyżowania z ulicą Kościuszki (droga powiatowa nr 1867) i z ulicą Mickiewicza (droga gminna) zlikwidowano wymienione wyżej podłączenie ulicy Kościuszki. Do drogi wojewódzkiej została podłączona tylko ulica Mickiewicza (droga gminna), której wlot został skorygowany. Droga powiatowa została odcięta od drogi wojewódzkiej i zakończona zjazdem na wysokości straży pożarnej.

Następne niebezpieczne podłączenie (istniejące pod katem ostrym) ulicy Kolejowej (droga gminna) do drogi 667 zostało przeprojektowane. Włączenie wlotu tej ulicy zostało zaprojektowane pod kątem prostym. Przewidziano też możliwość budowy zatoki parkingowej zlokalizowanej w miejscu zlikwidowanego starego odcinka przebiegu ulicy. Parking ten nie jest objęty zakresem tego projektu.

Na tym odcinku przejścia przez Drygały oś drogi została skorygowana, zaprojektowano przekrój uliczny z chodnikami po obu stronach drogi. Zaprojektowano trzy zatoki postojowe dla samochodów osobowych w układzie równoległym stanowisk postojowych oraz wydzieloną parę zatok autobusowych.
Przed skrzyżowaniem z ulicą Szkolną (droga powiatowa) zaprojektowano przejście dla pieszych w azylu.


Sulimy
Na odcinku przejścia przez tę miejscowość skorygowano nieznacznie oś drogi, korygując łuki poziome tak, by odgięcia i przesunięcia osi pozwoliły na znalezienie korzystnego miejsca na lokalizację zatok autobusowych. Pierwsza zatoka została zaprojektowana po stronie prawej w nowej lokalizacji, natomiast druga pozostała w starym miejscu. Dostosowano geometrię zatoki do przyległego ogrodzenia posesji tak, by zapewnić szerokość chodnika, miejsce na peron pod wiatę przystankową i zjazdy do posesji.

Zaprojektowano jezdnię o przekroju ulicznym, szerokości 7,0 m z chodnikiem bezpośrednio za krawężnikiem, po obu stronach jezdni. Nie przewidziano azylu na przejściu dla pieszych.


Biała Piska
Na odcinku przejścia przez tę miejscowość ulica biegnąca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 667 nosi nazwę ul. Sienkiewicza. Oś drogi została zmieniona, po to by uzyskać możliwość wprowadzenia korekty na istniejących skrzyżowaniach, na przejściu dla pieszych w azylu oraz zapewnić możliwość parkowania w zatokach równoległych (dla jak największej liczby stanowisk postojowych).
Na wjeździe do miejscowości na odcinku od parku do torów PKP zaprojektowano jednostronny chodnik. Na dalszym odcinku chodnik przebiega po obu stronach drogi, jego szerokość jest zmienna.
Przeprojektowano podłączenie wlotów podporządkowanych ulic i zjazdów – pod kątem prostym.

Zmieniono geometrię rozległego skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z ulicą Warszawską, ograniczono szerokość wlotu i zaprojektowano przejście dla pieszych w azylu. Przeprojektowano istniejący azyl przed szkołą zawodową. Zaprojektowano przejście dla pieszych w azylu o szerokosci wyspy (azylu w krawężnikach) 2,5 m.

Zmniejszono szerokość wlotu w ul. Krótką; do ulicy Krótkiej podporządkowano ulicę Dolną. Zmiana ta wymaga rozbiórki odcinka ulicy Krótkiej i Dolnej z uwagi na konieczność rozbiórki nawierzchni i zaprojektowania nowej niwelety w tym obszarze.

W końcowym odcinku ul. Sienkiewicza, dochodzi do Placu Mickiewicza i dalej do ul. Moniuszki leżącej w ciągu drogi krajowej nr 58. Geometria wlotu drogi wojewódzkiej na podłączeniu z drogą krajową nr 58 w Białej Piskiej została zmieniona poprzez odgięcie wlotu i podłączenie osi drogi wojewódzkiej odbywa się pod kątem prostym do drogi krajowej. Dodatkowo w końcowym odcinku po prawej stronie drogi wojewódzkiej został zaprojektowany zjazd publiczny, który umożliwia dojazd do budynku urzędu miejskiego oraz na niewielki parking dla samochodów osobowych. Na zjeździe włączenie do ruchu będzie możliwe jedynie na zasadzie prawoskrętów.

Na sąsiednim skrzyżowaniu z drogą krajową zaprojektowano zamknięcie wlotu z Placu Mickiewicza na drogę krajową nr 58 z przeznaczeniem uzyskanej powierzchni na miejsca postojowe. Dodatkowo na odcinku drogi krajowej nr 58 na wprost kościoła zostanie zlokalizowane przejście dla pieszych o szerokości 6 m.

W Białej Piskiej na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Mickiewicza stan chodnika po prawej stronie jest dobry, jednakże, z uwagi na korekty wysokościowe, przewiduje się przełożenie istniejącego chodnika.


Zatoki autobusowe

W projekcie uwzględniono m.in. potrzeby w zakresie zatok autobusowych wynikłe z konsultacji społecznych.

W km 9+552 w Kosinowie zlikwidowano starą pętlę autobusową o nienormatywnych parametrach. Pętla znajduje się w złym stanie technicznym, pełni jedynie funkcje przystanków, nie odbywa się tu zawracanie autobusów. W pobliżu tej lokalizacji przy drodze wojewódzkiej nr 667 zaprojektowano parę zatok autobusowych: jedna – po prawej stronie przed łukiem, druga – po lewej stronie za łukiem poziomym.

W Drygałach zaprojektowano zatokę na odcinku pomiędzy ulicą Pocztową i Krótką. Istniejąca zatoka po lewej stronie została przewidziana do rozbiórki, natomiast lokalizacja nowej zatoki po tej stronie została wyznaczona na sąsiedniej działce. Pomiędzy zatokami autobusowymi wyznaczono przejście dla pieszych.

W Sulimach zaprojektowano nową parę zatok – w km 25+180 po stronie lewej do km 25+330 po stronie prawej.


Mosty

1. Most MD-01 km 13+616,88 na rzece Święcek m. Pogorzel

Istniejący most belkowo-płytowy, żelbetowy, swobodnie podparty o długości 15,10 m; szerokości nawierzchni bitumicznej na moście wynosi 6,10 m, obustronne pobocze – 1,45 m. W projekcie przyjęto rozwiązanie techniczne z użyciem powłokowej konstrukcji z blach falistych MultiPlate MP200 typ VB12 zamocowanej na żelbetowym fundamencie posadowionym pośrednio na palach poprzez fundament żelbetowy. Stalowa konstrukcja MultiPlate MP200 VB12 posiada kształt łuku niskoprofilowego i oparta jest na żelbetowym fundamencie.

2. Most MD-02 km 24+702,20 na rzece Dąbrówka m. Oblewo

Istniejący żelbetowy, most belkowopłytowey, swobodnie podparty o długości 13,60 m, szerokość nawierzchni bitumicznej na moście wynosi 6,90 m, obustronne opaski z asfaltu lanego po 0,7 m. W projekcie przyjęto rozwiązanie z użyciem powłokowej konstrukcji z blach falistych MultiPlate MP200 typ VB12 zamocowanej na żelbetowym fundamencie posadowionym pośrednio na palach poprzez fundament żelbetowy. Stalowa konstrukcja MultiPlate MP200 VB12 posiada kształt łuku niskoprofilowego i oparta jest na żelbetowym fundamencie.

3. Most MD-03 km 25+987,83 na rzece Konopka; m. Konopka

Istniejący most płytowy, żelbetowy, swobodnie podparty o długości 7,60 m, posiada szerokość nawierzchni bitumicznej 5,20 m, opaski 0,75 m. Zaprojektowano stalową konstrukcję MultiPlate MP200 VB12 posiadającą kształt łuku niskoprofilowego i opartą na żelbetowym fundamencie.


Na wszystkich trzech obiektach mostowych zaprojektowano szerokość jezdni 2 x 3,00m = 6,00 m; o spadku poprzecznym dwustronnym 2%, pobocze 2,0 m ze spadkiem 6%.


4. Most MD-04 km 27+455,07 na rzece Białce – nie jest objęty projektem.

Na podstwawie: http://www.zdw.olsztyn.pl/site/index.php?page=243

Z galerii

Mądrości

Jeżeli znajdziesz prawdziwego

Jeżeli znajdziesz prawdziwego przyjaciela chroń go, bo to drugie ty.

Seneka